КАЛЕНДАР  

June 2022
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   

МИКРОЕЛЕКТРОНИКА  

   

КАЛЕНДАР ДАН ПО ДАН  

   

КРАЈ ДРУГОГ ПОЛ.  

Преостало... (Капа доле!) 22.06.2021 16:30
   

ПРЕВОДИЛАЦ  

   

ШКОЛСКИ МУДЛЕ  

   

СТАТИСТИКА  

Број прегледа чланака
457071
   

ПОДЕЛИ  

FacebookMySpaceTwitterLinkedinPinterest
   

I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ, ОДНОСНО ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

1.      Учествовање у припреми  развојног плана установе, предшколског, односно школског програма, односно програма васпитног рада, плана самовредновања предшколске установе, индивидуалног образовног плана за децу, односно ученике,

2.      Учествовање у припреми концепције годишњег плана рада установе,

3.      Учествовање у изради годишњег плана рада предшколске установе и његових појединих делова (организација и облици рада – стални, повремени, посебни; редовни и приоритетни задаци, програма стручних органа и тимова, стручног усавршавања, превентивних програма, програма рада стручних сарадника, сарадње са породицом, сарадње са друштвеном средином, програм заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања)Учествовање у припреми делова годишњег плана рада школе који се односе на планове и програме: подршке ученицима (рад са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка, рад са ученицима са изузетним способностима; професионална оријентација, превенција болести зависности; промоција здравих стилова живота); заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања, подизања квалитета знања и вештина ученика, стручног усавршавања запослених, сарадње школе и породице, целодневне наставе и продуженог боравка у основној школи, практичне наставе у средњој школи,

4.     Учествовање у избору и планирању реализације посебних и специјализованих програма,

5.  Учествовање у осмишљавању и изради акционих планова и предлога пројеката који могу допринети унапређивању квалитета васпитања и образовања у предшколској установи, односно образовања и васпитања у школи, конкурисању ради обезбеђивања њиховог финансирања и учествовање у њиховој реализацији,

6.      Учествовање у избору дидактичког материјала у предшколској установи, односно уџбеника у школи,

7.  Припремање плана посете психолога васпитно- образовним активностима у предшколској установи, односно часовима у школи,

8.      Припремање годишњег програма рада и месечних планова рада психолога,

9.      Припремање плана сопственог стручног усавршавања и професионалног развоја.

 

II.  ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ, ОДНОСНО ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА

1.      Учествовање у праћењу и вредновању васпитно- образовног, односно образовно-васпитног рада установе и предлагање мера за побољшање ефикасности, економичности и успешности установе у задовољавању образовних и развојних потреба деце, односно ученика,

2.      Учествовање у континуираном праћењу и подстицањунапредовања деце у развоју и учењу. Учествовање у континуираном праћењу и вредновању остварености општих и посебних стандарда постигнућа спровођењем квалитативних анализа постигнућа ученика, информисањем свих заинтересованих страна о резултатима анализе и припремом препорука за унапређивање постигнућа,

3.      Праћење и вредновање примене  мера индивидуализације и индивидуалног образовног плана за децу,

4.  Учествовање у праћењу и вредновању ефеката иновативних активности и пројеката, ефикасности нових организационих облика рада у предшколској установи, вредновању огледа који се спроводе у школи,

5.      Учешће у изради годишњег извештаја о раду предшколске установе, а нарочито остваривања свих програма  васпитно – образовног рада,  програма стручних органа и тимова, стручног усавршавања, превентивних програма, рада психолошко-педагошке службе, сарадње са породицом, сарадње са друштвеном средином,

6. Иницирање различитих истраживања ради унапређивања образовно-васпитног рада установе и остваривања послова дефинисаних овим правилником,

7. Учествовање у  истраживањима која се спроводе у оквиру самовредновања рада школе (израдом инструмента процене, дефинисањем узорка и квалитативном анализом добијених резултата)  и спровођења огледа.

 

III.  РАД СА ВАСПИТАЧИМА, ОДНОСНО НАСТАВНИЦИМА

1.      Саветодавни рад усмерен ка унапређивању процеса праћења и посматрања дечјег напредовања у функцији подстицања дечјег развоја и учења. Иницирање и пружање стручне подршке васпитачима у коришћењу различитих метода, техника и инструмената праћења деце,

2.      Саветодавни рад усмерен ка стварању психолошких услова за подстицање целовитог развоја деце,

3.  Учешће у прилагођавању ритма живота и рада у предшколској установи специфичностима узраста и потребама деце,

  1. Пружање стручнеподршкеваспитачима усмерено на адекватно и правовремено задовољавање потреба детета или узрасне групе (нега, подстицање игре и других активности),

5. Пружање подршке васпитачима, односно наставницима у планирању и реализацији непосредног образовно-васпитног рада са децом, односно ученицима, а нарочито у области прилагођавања радаобразовно-васпитним потребама детета, односно ученика; избора и примене различитих техника учења; ефикасног управљања процесом учења; избора поступака посматрања и праћења напредовања деце у учењу и развоју, односно вредновања ученичких постигнућа; стварања подстицајне атмосфере у групи, односно на часу; развијања конструктивне комуникације и демократских односа у групи, односно одељењу,

6.   Пружање подршке јачању васпитачких, односно наставничких компетенција у областима: комуникација и сарадња, конструктивно решавање сукоба и проблема, подршка развоју личности детета, односно ученика, подучавање и учење, организација средине и дидактичког материјала,

7.  Упознавање васпитача, односно наставника са карактеристикама игре и односом игре и учења на предшколском узрасту, психолошким принципима успешног процеса учења, групне динамике, социјалне интеракције, природом мотивације за учење, методама за подстицање различитих врста интелигенције, стиловима и облицима учења, стратегијама учења и мотивисања за учење,

  1.  Саветовање васпитача, односно наставника у индивидуализацији васпитно-образовног рада, односно  наставе на основу уочених потреба, интересовања и способности деце, односно психолошке процене  индивидуалних карактеристика ученика (способности, мотивације, особина личности) и остварености  образовних постигнућа у школи,

9.   Пружање подршке васпитачима, односно наставницима за рад са децом, односно ученицима којима је потребна додатна образовна подршка. Координирање израде и у сарадњи са васпитачем, односно наставником и родитељем,тимскоизрађивање педагошког профила детета, односно ученика.Учествовање у развијању индивидуалних образовних планова коришћењем резултата сопствених психолошких процена и психолошких процена добијених из других установа,

10.  Оснаживање наставника за рад са ученицима изузетних способности (талентовани и обдарени) кроз упознавање са карактеристикама тих ученика (способности, мотивација, стил учења, интересовања, вредности, особине личности)  и предлагање поступака који доприносе њиховом даљем развоју,

11. Оснаживање васпитача, односно наставника за рад са децом, односно ученицима из осетљивих друштвених група кроз упознавање са карактеристикама тих ученика, односно деце, развијање флексибилног става према културним разликама и развијање интеркултуралне осетљивости  и предлагање поступака који доприносе њиховом развоју,

12.  Пружање подршке наставницима у раду са ученицима код којих је утврђен психолошки узрок неуспеха у достизању захтева образовних стандарда као и појава неадаптивних облика понашања  и предлагање мера за њихово превазилажење,

13.  Оснаживање наставника да препознају способности, интересовања и склоности ученика које су у функцији развоја професионалне каријере ученика,

14.  Пружање подршке васпитачима, односно наставницима у формирању и вођењу дечјег, односно ученичког колектива, указивање на психолошке узроке поремећаја интерперсоналних односа у групама, односно одељењским заједницама и предлагање мера за њихово превазилажење,

15.  Пружање подршке васпитачима, односно наставницимау раду са родитељима, односно старатељима,

16.  Саветодавни рад са васпитачима, односно наставницима давањем повратне информације о посећеној активности, односно часу, као и предлагањем мера за унапређење праћеног сегмента васпитно- образовног, односно образовно- васпитног процеса,

17.  Увођење иновација у васпитно – образовни рад на основу научних сазнања о психофизичком развоју деце и процесу учења, кроз инструктивни рад са васпитачима,

18.  Оснаживање васпитача, односно наставника за тимски рад кроз њихово подстицање на реализацију заједничких задатака, кроз координацију активности стручних већа, тимова и комисија,

19.  Пружање подршкеваспитачима, односно наставницима менторима и саветодавни рад са приправницима у процесу увођења у посао и лиценцирања. Менторски рад сапсихолозима приправницима у процесу увођења у посао и лиценцирања,

20.  Пружање подршке васпитачима у примени различитих техника и поступака самоевалуације,

21.Усмеравање васпитача, односно наставника у креирању плана стручног усавршавања и њиховог професионалног развоја.

 

IV.  РАД СА ДЕЦОМ, ОДНОСНО УЧЕНИЦИМА

1.  Учешће у организацији пријема деце, праћења процеса адаптације и подршка деци у превазилажењу тешкоћа адаптације,

2.      Учешће у праћењу дечјег напредовања у развоју и учењу,

3.      Учешће у тимском: идентификовању деце којој је потребна подршка у процесу васпитања и образовања и осмишљавању и праћењу реализације индивидуализованог приступа у раду са децом,

4.  Испитивање детета уписаног у основну школу проценом интелектуалног, когнитивног, емоционалног и социјалног статуса ради давања препорука за даљи рад. Провера спремности за полазак у школу детета старости од шест до шест и по година. Тестирање музичких и општих интелектуалних  способности у оквиру пријемних испита у музичким и балетским основним и средњим школама,

5. Учешће у структуирању васпитних група, односно одељења првог и по потреби других разреда. Учествовање у формирању класа у  музичким и балетским основним и средњим школама,

6.      Испитивање општих и посебних способности, особина личности, когнитивног стила, мотивације за школско учење, професионалних опредељења, вредносних оријентација и ставова, групне динамике одељења и статуса појединца у групи, психолошких чинилаца успеха и напредовања ученика и одељења, применом стандардизованих психолошких мерних инструмента и процедура, као и других инструмената процене ради добијања релевантних података за реализацију непосредног рада са ученицима и других  послова у раду са наставницима, родитељима, институцијама,

7.  Саветодавно-инструктивни рад са ученицима који имају тешкоће у учењу, развојне, емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања,проблеме понашања,

8. Пружање подршке деци, односно ученицима за које се обезбеђује васпитно- образовни рад по индивидуалном образовном плану, односно који се школују по индивидуализираној настави и индивидуалном образовном плану,

9.      Пружање подршке деци, односно ученицима из осетљивих  друштвених група,

10. Идентификовање ученика са изузетним способностима (даровити и талентовани) и пружање подршке таквим ученицима за њихов даљи развој. Учествовање у процени могућности за убрзано школовање ученика са изузетним способностима,

11.  Рад са децом, односно ученицима на унапређењу кључних компетенција, ставова и вредности потребних за живот у савременом друштву: стратегије учења и мотивације за учење, вештине самосталног учења, концепт целоживотног учења, социјалне вештине (ненасилна комуникација, конструктивно решавање проблема, интеркултурална комуникација и уважавање различитости), здрави стилови живота, вештине доношења одлука и друго,

12.  Подршка развоју професионалне каријере ученика професионалним информисањем и саветовањем (на основу процењених способности, интересовања, особина личности, мотивације ученика),

13.  Пружање подршке ученичком активизму и партиципацији у школском животу,

14.  Пружање психолошке помоћи детету, односно ученику, групи, односно одељењу у акцидентним кризама,

15.  Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду правила понашања у школи или се не придржавају одлука директора и органа школе, неоправдано изостану са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожавају друге у остваривању њихових права,

16.  Организовање и реализовање предавања, трибина и других активности  за ученике  из области менталног здравља, педагошке, развојне  и социјалне психологије.

 

V.РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА

1.      Прикупљање података од родитеља, односно старатеља који су  од значаја  за упознавање детета, односно ученика и праћење његовог развоја,

2.      Саветодавни  рад са родитељима, односно старатељима  деце, односно ученика који имају различите  тешкоће у развоју, учењу и понашању,

3.      Подршка јачању родитељских васпитних компетенција, нарочито информисањем о психолошким карактеристикама њихове деце у оквиру индивидуалних консултација и облика групног психолошког образовања родитеља,

4.      Саветодавни  рад и усмеравање родитеља, односно старатеља чија деца врше повреду правила понашања у школи и којима је одређен појачани васпитни рад,

5.      Сарадња са родитељима, односно старатељима на пружању подршке деци, односно ученицима који похађају предшколску установу, односно се школују по индивидуалном образовном плану,

6.      Оснаживање родитеља, односно старатеља да препознају карактеристике своје деце које указују на њихове изузетне способности и сарадња на пружању подршке у проналажењу различитих могућности подстицања и усмеравања њиховог општег и професионалног развоја,

7. Учествовање уреализацијипрограмасарадње установе сародитељима, односно старатељима деце, односно ученика (општии групни, односно одељењскиродитељскисастанциидруго),

8.   Сарадња са саветом родитеља, по потреби, информисањем родитеља и давање предлога по питањима која се разматрају на савету,

9.      Пружање психолошке помоћи родитељима, односно старатељима чија су деца у   акцидентној  кризи.

 

VI.  РАД СА ДИРЕКТОРОМ,  СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА, ОДНОСНО УЧЕНИКА

1.   Сарадња са директором и стручним сарадницима на пословима који се тичу  обезбеђивања ефикасности, економичности  и флексибилности образовно-васпитног рада  установе, а нарочито у вези са: распоредом рада васпитача по групама, избором васпитача, односно наставника ментора, поделом одељенског старешинстваи друго. Предлагање нових организационих решења образовно-васпитног рада,

2.    Сарадња са директором и стручним сарадницима на припреми докуменатаустанове, прегледа, извештаја и анализа,

3.  Сарадња са директором и стручним сарадницима у организовању трибина, предавања, радионица за ученике, запослене, родитеље,

4. Сарадња са другим стручним сарадницима на припреми и реализацији разних облика стручног усавршавања (предавања, радионице, прикази стручних чланака исл.) за васпитаче, односно наставнике у оквиру установе,

5.    Сарадња са директором и педагогом по питању приговора и жалби ученика и његових родитеља, односно старатеља на оцену из предмета и владања,

6. Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма за увођење у посао васпитача, односнонаставника,стручног сарадника,

7.  Редовна размена, планирање и усаглашавање заједничких послова са другим стручним сарадницима у установи,

8.    Сарадња са педагошким асистентом и пратиоцем детета, односно ученика на координацији активности у пружању подршке деци, односноученицима  који се школују по индивидуалном образовном плану.

 

VII.  РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА

1. Учествовање у раду васпитно-образовног, односно наставничког, односно педагошког већа (давањем саопштења, информисањем о резултатима обављених анализа, прегледа, истраживања и других активности од значаја за образовно-васпитни рад и јачање васпитачких, односно наставничких компетенција),

2.    Учествовање у раду тимова установе који се образују ради остваривања одређеног задатка, програма или пројекта,

3.      Учествовање у раду стручних актива за развојно планирање и развој предшколског, односношколског програма и педагошког колегијума,

4.      Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа предшколске установе.

 

VIII.  САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

1.   Сарадња  са образовним, здравственим, социјалним и другим институцијама значајним за остваривање циљева образовно-васпитног рада и добробити деце, односно ученика,  

2.  Сарадња са локалном заједницом и широм друштвеном средином за остваривање циљева образовно-васпитног рада и добробити деце, односноученика,

3.      Учествовање у раду стручних  удружења, њихових органа, комисија, одбора,

4.    Сарадња са психолозима који раде у другим установама, институцијама, организацијама, удружењима од значаја за остваривање образовно-васпитног рада и добробити деце, односноученика: национална служба за запошљавање, центар за социјални рад, домови здравља, заводи за патологију говора, ментално здравље и друге здравствене установе, институт за психологију, матични факултет, заводи за вредновање и унапређење образовно-васпитног рада и др.

 

IX.  ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

1.      Вођење евиденције о сопственом раду у следећој документацији: дневник рада психолога и евиденција о раду са дететом у предшколској установи, односно психолошки досије ( картон)  ученика,

2.      Вођење евиденције, по потреби, о извршеним анализама, истраживањима,  психолошким тестирањима, посећеним активностима, односно часовима и др,

3.      Припрема за све послове предвиђене годишњим програмом и оперативним плановима рада психолога,

4.   Прикупљање и на одговарајући начин чување и заштита материјала који садржи личне податке о деци, односно ученицима,

5. Стручно се усавршава праћењем стручне литературе и периодике, учествовањем  у активностима струковног удружења ( Друштво психолога Србије, секције психолога у образовању, подружнице), похађањем акредитованих семинара, вођењем акредитованих семинара, ауторством акредитованог семинара, похађањем симпозијума, конгреса и других стручних скупова, разменом искуства и сарадњом са другим психолозима у образовању. 

 

   

ПРИЈАВА  

   
   

НА ВЕЗИ  

Ко је на мрежи: 44 гостију и нема пријављених чланова

   
Научи се од мудријег - то ти је велика корист. И научи другог - то ти је велика задужбина. Доситеј Обрадовић.
   

НОВО - СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Написао milijanap
okc-feb-20Зимска понуда ОКЦ семинара Тим ОКЦ припремио је 34 акредитована семинара у зимском термину. Заступљене су све компетенције:  К1 - ужа стручна...
Написао crnadama
pioneers19Плаћена радна пракса у Европи Програм Pioneers  into Practice је међународни програм професионалног развоја, намењен људима који су...
   

ОБАВЕШТЕЊА

Написао milos
svetosavski-literarni-konkursСветосавски литерарни конкурс Драги наши, Обавештавамо Вас да је жири изабрао најлепше радове који су пристигли на Светосавски литерарни конкурс...
Написао milos
skolska-slava-2020-2021Упркос овој тешкој години наши ученици су показали велико интересовање за такмичење поводом Светосавског литерарног конкурса организованог у Културном...
   

НОВО - НАУКА И ТЕХНИКА

Написао admin
google-chrome-nadmasio-microsoft-explorerGoogle Chrome по први пут претекао Internet Explorer Googleov претраживач Chrome дефинитивно је скинуо са трона супарнички Microsoftov Internet Explorer...
Написао
windows7podrskaМИKРОСОФТ УКИДА ПОДРШКУ ЗА WINDOWS 7 Компанија Миkрософт је издала обавештење у којој је објашњено како стандардна подршка за Windows 7 се укида 15....
   

ФЕЈСБУК

   

ПОДАЦИ О ШКОЛИ

Адреса: Средња школа "17. септембар",

              Вука Караџића 19, 14224 Лајковац

тел./факс: (+381) (14) 3431-145

ПИБ: 101344404

Матични број школе: 07283911 

Жиро рачун: 840-945660-10

   
© Средња школа ,,17. септембар" Лајковац 2013