ШКОЛСКА ДОКУМЕНТА

  

- Измењена и допуњена правила понашања у школи - пречишћен текст

  

- Статтут  Средње школе "17. септембар" Лајковац из 2018. године

 

- Биланс прихода и расхода за 2018. годину

 

- Правилник о превентивним мерама и поступку заштите и безбедности ученика 
  за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности
 

 

- Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ченика

 

- Правилник о организацији и систматизацији послова

 

-/Измењен и допуњен Развојни план школе,
  за период септембар 2018 - август 2023. године - пречишћен текст

 

- Правилник о друштвено-корисном раду

 

- Годишњи план рада за школску 2019/ 2020. годину

 

 


 

 

  

ДОКУМЕНТА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ

ЗАКОНИ

- Закон о основама система образовања и васпитања

 

- Закон о средњем образовању

 

ПРАВИЛНИЦИ

- Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитањеу

- Правилник о школском календару за 2016/2017 годину

  

ПРИРУЧНИЦИ

 - Дигитално насиље

 - Психолошк кризне ситуације

  

ПРОТОКОЛИ

 - Злостављање и занемаривање деце