Процењивање и самопроцењивање постигнућа ученика

кат. бр. 566, К2, П3
1. фебруар 2020. године

ocenjivanje

Семинар је у групи  компетенција за поучавање и учење, а приоритетна област је унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе. Циљеви семинара су: унапређивање наставничких компетенција за процењивање постигнућа ученика и оспособљавање за развој вештина самопроцењивања код ученика.

Кроз неколико радионица, реализаторке семинара Биљана Радосављевић и Биљана Михаиловић, помогле су нам у разумевању и примени различитих функција и врста процењивања ученика, у отклањању субјективности у процењивању ученика, оцењивању ученика у односу на опште предметне и специфичне предметне компетенције као ослонаца процењивања, разумевању појма метакогниције, значају и улоге у развоју ученика, важности развоја вештина самопроцењивања напредовања код ученика и другим вештинама самопроцењивања напредовања.  

Обрађене су теме:  

 ГАЛЕРИЈА СЛИКА 

Припремила и објавила Милијана Петровић.